Norra Djurgårdsstaden

(Stockholms stad)

 

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr över hamnområdet till Loudden i söder. Här, i ett av Stockholms bästa lägen, planeras för 12000 nya bostäder och 35000 nya arbetsplatser. Exploateringen sker till stor del på områden som tidigare använts för gasproduktion och andra industriverksamheter.

 

Hamnens verksamhet moderniseras och koncentreras till pirerna samtidigt som container- och oljehanteringen flyttar från området. Det frigör landytor som är betydelsefulla för genomförandet.

 

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade områden. De övergripande ekologiska målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel år 2030 där koldioxidutsläppen understiger 1,5 ton per person och år till 2020.

 

Sensum AB ombesörjer projektledning inom delområde Hjorthagen, framförallt i Gasverksområdet och på delar av Bobergsgatans nya sträckning genom området. Arbetet omfattar bl.a. marksanering, nya ledningsnät samt nya gator och torg.

 

Sensum AB agerar i rollen ”Projektledare” inom delområde Hjorthagen.

 

Beställare är Stockholms stads Exploateringskontor. Genomförs fram till 2024.

Bild1

Bild2