top of page

SEOM/UPONOR

UPONOR INFRAKULVERT

Utveckling av ett koncept för framtidens ledningsbyggande

 

Vallastaden är en ny och uppmärksammad stadsdel i Linköping som präglas av variation, täthet och innovativa idéer. När några medarbetare besökte stadsdelen var det dock något under marken som i första hand fångade deras intresse. Tekniska verken i Linköping har tillsammans med Uponor tagit fram en ny lösning för underjordiska ledningar i form av en infrakulvert i plast. Ledningarna som försörjer Vallastaden ligger förlagda i kulverten vilket innebär att man i framtiden kan underhålla och renovera dem inifrån, utan större störningar på markytan. Detta ger också en ökad frihet i utformningen av det offentliga rummet ovanpå då man inte behöver ta hänsyn till stora schaktarbeten i framtiden. 

Vid besöket i Linköping föddes tanken: Kan detta användas i befintlig bebyggelse och inte bara i nya stadsdelar, vid renovering av ledningsnät? Tillsammans med Uponor och en av våra kunder, Sollentuna Energi & Miljö AB, påbörjades arbetet med att ta fram ett koncept för befintlig miljö.  Ett av målen var att kunna gräva, förlägga och återfylla under ett och samma arbetspass för att minimera störningen för de kringboende under arbetet. Ett annat mål var att kunna utföra arbetet utan någon personal nere i schaktgraven, något som förbättrar både kostnadsbilden och arbetsmiljön. Sensum och Uponor tog även fram nya metoder för anslutning av konventionellt förlagda ledningar i mark till kulverten.  

I Sollentuna har en teststräcka byggts i ett villaområde och Sensum bistår nu även andra kommuner i landet med kunskap kring infrakulverten och dess möjligheter, både i nya och äldre områden. 

#innovation 

bottom of page