top of page

VÄRMDÖ KOMMUN

FLERA PROJEKT

Byggledning för en kommun i omvandling

I Värmdö kommun har vi arbetat i flera projekt under de senaste åren. Kommunen är, som många andra kommuner i regionen, i en expansiv fas där exempelvis sommarstugeområden omvandlas till stadsdelar för permanentboende med nya krav på infrastrukturen. 
 
Ett av de större projekten är beläget i Gustavsberg där kommunen utvecklat den gamla porslinsfabriken till det som idag kallas Porslinskvarteren. Flerbostadshus och radhus byggs kring nya parker och andra gröna stråk samtidigt som delar av fabriken bevaras och vävs in i bebyggelsen. Infrastrukturen i området har byggts i tre etapper där Sensum varit aktiva som byggledare i alla tre. Etapp 1 och 2 innefattade VA- och ledningsarbeten samt utbyggnad av vägar. I etapp 3 har vägarna färdigställts med gångbanor, busshållplatser och belysning samtidigt som parker och andra publika ytor byggts ut. 

 

Våra medarbetare har även medverkat som byggledare i några så kallade prioriterade förändringsområden i kommunen där VA, el och fiber byggts ut tillsammans med vägnätet. I samtliga projekt har vi varit med hela vägen från granskning av handlingar och upphandling av entreprenör till byggledning under entreprenadtiden med fokus på att hantera kvalitet, ekonomi och färdigställandetid. 

#byggledning  

bottom of page